GDPR, ochrana osobních údajů

www.freepremiumbet.cz
Daniel Vrtiška
IČ:06070116
se sídlem: Maková 2813/24, Ústí nad Labem

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Daniel Vrtiška, se sídlem Maková 2813/24, Ústí nad Labem, IČ: 06070116. 

  1.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

  1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

   

  1. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky. 

  2.2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  1. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  3.1.1. plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

  3.1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

  3.1.3. váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

  3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

  3.2.1. registrace na webové stránce www.freepremiumbet.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů

  3.2.2. vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo).

  3.3.3. plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem,

  3.3.4. plnění kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Správcem.

   

  1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

  4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

   

  1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

  5.1. Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. 

  5.2. Příjemci osobních údajů jsou:

  5.2.1. společnosti podílející se na zajištění služeb a realizaci plateb na základě smlouvy, 

  5.2.2. společnosti a osoby zajišťující provozování e-shopu a další služby v souvislosti s jeho provozem,

  5.3.3. společnosti a osoby zajišťující marketingové služby, třetí strany zapojené do zpracování dat, 

  5.3.4. našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte, 

  5.3.5. právní nebo finanční zástupci, soudy za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností, 

  5.3.6. veřejné orgány (např. policie). 

  5.4. Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. 

   

  1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO

   

  6.1. Za zákonem stanovených podmínek má kupující právo na:

   

  6.1.1.  přístup ke svým osobním údajům,

   

  6.1.2. opravu osobních údajů,

   

  6.1.3. vymazání osobních údajů,

   

  6.1.4. vznesení námitky proti zpracování osobních údajů,

   

  6.1.5. přenositelnost údajů,

   

  6.1.6. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů elektronickým zasláním na e-mailovou adresu info@freepremiumbet.cz,

   

  6.1.7. podání stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se Kupující domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů

   

  1. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   

  7.1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího.

   

  7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 

   

  7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

   

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   

  8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

   

  8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

   

  8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

   

  8.4. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a těmito Zásadami se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi poskytovatelem osobních údajů a Správcem jsou příslušné české soudy.

  Tyto zásady jsou platné a účinné od 27.5.2022