VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

www.freepremiumbet.cz
Daniel Vrtiška
IČ:06070116
se sídlem: Maková 2813/24, Ústí nad Labem

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele webových stránek www.freepremiumbet.cz (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou (dále jen „uživatel“ nebo „kupující“) prostřednictvím webové stránky provozovatele. Webové stránky jsou provozovatelem provozovány a umístěné na internetové adrese www.freepremiumbet.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Předmětem činnosti provozovatele je poskytování služeb ve formě poradenství v oblasti sportovních utkání a tipů na jejich výsledky registrovaným uživatelům,, a to za cenu stanovenou u jednotlivé služby.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí uzavírané smlouvy, a to obojí v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní, jehož obsah je závislý na typu zakoupené služby. Uživatelský účet je plně aktivní po uhrazení stanovené ceny konkrétního členství, tj. po připsání stanovené ceny na účet provozovatele. Jednotlivé typy služeb, včetně jejich obsahové náplně, ceny a způsobu plateb, jsou uvedeny na webové stránce u každé služby samostatně.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Provozovatel může odstoupit od smlouvy a zrušit uživatelský účet v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy a obchodních podmínek.

2.6. Provozovatel je oprávněn odmítnout registraci pro případ, že uživatel použije duplicitní či neúplné údaje. Stejné oprávnění platí i pro registraci osoby, se kterou provozovatel ukončil smlouvu z důvodu jejího závažného porušování (zejména zneužití poskytovaných služeb).

2.7. Registraci v tomto internetovém obchodě je oprávněna provést pouze osoba starší 18 let, která je plně svéprávná ve smyslu občanského zákoníku.

2.8. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  1. INFORMACE O SLUŽBÁCH A CENÁCH

3.1. Webová stránka obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivé služby. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

3.2. Pro objednání služby vyplní neregistrovaný uživatel registrační formulář ke zřízení uživatelského účtu, který si dále spravuje v rozhraní webové stránky včetně možnosti zakoupení jednotlivých služeb.Registrovaný uživatel zakoupí službu v rámci svého uživatelského účtu v rozhraní webové stránky.

3.3. Před zasláním objednávky konkrétní služby v rámci uživatelského účtu v rozhraní webové stránky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena služeb je hrazena před vlastním poskytnutím služby a uživatel ji může uhradit provozovateli následujícími způsoby:

4.1.1. Bezhotovostním převodem na účet provozovatele

4.1.2. Online internetovou platbou PayU podle podmínek platební brány PayU

4.2. Provozovatel může stanovit u některých poskytovaných služeb pouze některý z těchto způsobů plateb uvedených v odst. 1. Takové určení bude uvedeno u každé služby a uživateli zřejmé před jejím zakoupením.

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami v objednávce zákazník vyjadřuje svůj souhlas a výslovně žádá provozovatele o započetí poskytování služeb ihned po uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy v délce 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

5.2. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, avšak pouze v případě, že poskytované služby ještě nebyly splněny. Ke splnění dochází v okamžiku, kdy zákazník obdržel přístup k zakoupeným službám prostřednictvím svého zákaznického účtu v zákaznické sekci, a to bez ohledu na to, zda poskytnuté služby čerpal, tj. zda se přihlásil ke svém zákaznickému účtu, zobrazil zakoupenou službu apod.

5.3. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o poskytování služeb a provozovatel na základě výslovné žádosti zákazníka dle odst. 1 tohoto článku všeobecných obchodních podmínek začal s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen uhradit provozovateli poměrnou část ceny služeb za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.4. Zákazník současně výslovně souhlasí s tím, že služby dle těchto VOP mohou být splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.

5.5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je zákazník povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání a to dopisem zaslaným emailem na adresu: info@freepremiumbet.cz. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy o poskytování služeb, vrátí mu provozovatel obdržené finanční prostředky, resp. jejich poměrnou část bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo provozovateli doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení finančních prostředků použije provozovatel stejný platební prostředek, který byl zákazníkem zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak.

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

6.1. Provozovatel neposkytuje na svá plnění jakoukoli záruku. Poskytované služby vycházejí z analýz a odhadů, na jejichž budoucí vývoj má vliv celá řada faktorů, které nemůže provozovatel ovlivnit.

6.2. Poskytované služby mají informativní charakter a je plně na odpovědnosti uživatele, jakým způsobem je využije.

6.3. Uživatel se zavazuje, že získané informace využije pouze pro svoji osobní potřebu, a nebude je dále rozšiřovat, zpřístupňovat ani jinak poskytovat třetím osobám, a to ani bezplatně. Stejně tak uživatel není oprávněn poskytovat třetí osobě přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu. Pro případ porušení povinností uvedených v tomto odstavci je uživatel povinen zaplatit provozovateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ.

6.4. V případě neslušného chování či vyjadřování uživatele na Sociálních sítích nebo v komunikaci má Provozovatel právo ukončit členství bez náhrady

6.5. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

  1. DORUČOVÁNÍ

7.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

7.2. Uživatel doručuje provozovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Provozovatel doručuje uživateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Provozovatel postupuje při nakládání s osobními údaji podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“). Bližší úpravu naleznete v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na smluvního vztahu, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.4. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku a užívat webovou stránku nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

9.5. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

 


 

PODMÍNKY OPAKOVANÝCH PLATEB
pro prodej členství v on-line členských sekcí
prodávájícím Freepremiumbet. IČ: 06070116, se sídlem Maková 2813/24, Ústí nad Labem (dále jen „Prodávající“)

Váš souhlas, který nám udělíte zaškrtnutím příslušného okénka pro souhlas s obchodními podmínkami, využíváme jako Prodávající při prodeji členství v on-line členské sekci opakované platby (tj. automatické strhávání plateb z platební karty, tzv. reccuring payments), a to po dobu trvání členství. Pro realizaci opakovaných plateb využíváme platební bránu Stripe společnosti Stripe.
I. Zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami udělujete souhlas:
– se založením a parametry opakované platby (podrobnosti se dozvíte níže) a
– s uložením platebních údajů na straně platební brány Stripe. Platební údaje, tj. zejména čísla platebních karet a další údaje zadávané při platbě, s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. Společnost Stripe nakládá s údaji platební karty podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).
II. Společné informace pro všechny opakované platby u jednotlivých typů členství a možnost skončení členství:
2.1. Jakmile v rámci první objednávky konkrétního členství odsouhlasíte opakovanou platbu, do 2 pracovních dnů vám pošleme do mailu potvrzení, že opakovaná platba byla založena. Dokud neukončíte své členství (nebo ho nezměníte na jiný typ), pak vždy první den nového členského období (tj. například u týdenního členství SEVENDAYS 399,- je to 8. den od zakoupení členství a například u dvaceti denního členství STARTERPACK 699,-(balíček už zrušen) je to 21. den od zakoupení členství ) dojde k automatickému strhnutí platby za členství
DAILYTIKETS 50,- obnova po 24h od zakoupení balíčku (konkrétní částky uvádím u každého typu Členství).
2.2. Předplatné lze zrušit manuálně přímo na webu v sekci menu vedle kolonky “odhlásit” šipečka dolů – přehled plateb – zrušit předplatné
III. Parametry opakované platby pro jednotlivé typy členství:
3.1. Sevendays (7 denní) členství:
– Jde o platbu za týdenní předplatné (tedy 7 dní počínaje dnem prvním nebo každé opakované platby).
– Platba se strhne vždy 1. den zakoupení sedmi denního členství (tedy 1. den, 8. den, 16. den atd) a to po celou dobu trvání členství (dokud členství neukončíte manuálně – viz odst. 2.2.).
– Strhávána bude fixní částka, ve výši uvedené na webovém rozhraní pro sevendays členství.
IV. Dodatečné nároky, na které si freepremiumbet vyhrazuje právo:
4.1. Dodatek:
– Ceny členství se mohou v průběhu kdykoliv měnit.
– Pokud dojde z naší strany ke zrušení konkrétního členství, automaticky se spouští cyklus sedmidenního předplatného v balíčku sevendays a jednodenního předplatného dailytickets
Tyto podmínky jsou účinné od 16. 3. 2023.